Exact pe dos! /El tiro por la culata

Diana Negre  s-a născut la București

Vorbește multe limbi, ca și cum ar fi limbile ei materne: catalană, spaniolă, franceză…română…(printre altele)…și, desigur, engleza, deoarece, ca jurnalistă, s-a consacrat în  Statele Unite ale Americii, unde locuiește de mulți ani.

Este foarte bine cunoscută și în Cuba : vocea ei e foarte familiară în insulă  grație emisiunilor pe care le transmite postul de radio JOSE MARTI. (Echivalentul a ceea ce a fost Radio Europa Liberă).

Obișnuiește să vină în România pentru a ține conferințe pe teme de politică americană  și pentru a preda lecții de jurnalism.

Este un mare privilegiu să beneficiem de colaborarea Dianei Negre!

TRUMP

Exact pe dos!                            Washington, Diana Negre

Președintele Trump abia  că a încercat să pună în practică una din propunerile sale electorale împotriva imigrării ilegale în SUA, ba chiar a lăsat-o mai domol cu altele, însă efectele retoricii sale sunt deja pe deplin vizibile în țară, unde, deocamdată, îi afectează mai degrabă pe cetățenii americani, decât pe străinii fără acte.

Singura acțiune care răspunde, pentru moment, promisiunilor sale electorale este încercarea de a readuce în țarc „orașele sanctuar”, adică, acelea care îi protejează pe imigranți de raziile efectuate de agenții ICE (Immigration and Customs Enforcement).

IMIGRANTI HISPANI

Se pare că această acțiune a rămas, până acum, în faza cuvintelor, doar în apelurile ministrului Justiției, Jeff Sessions, ca orașele să respecte normele federale, care cer ca cei arestați de poliția locală să fie predați autorităților de la Imigrație. Apeluri care au aceeași soartă ca edictul care oprea intrarea călătorilor proveniți din opt țări musulmane, blocat de tribunale, căci, iată că mai multe orașe se pregătesc să se opună legal amenințării  că guvernul federal, în caz contrar, le va tăia din fondurile care le erau destinate.

Mai receptivi la amenințările lui Trump se arată membrii unor poliții, care  se înființează pe nepusă masă în locuri vizitate de obicei de imigranți, cum sunt bisericile sau restaurantele străine, pentru a le cere actele de identitate și pentru a-i aresta, dacă este cazul, însă, nici în aceste episoade nu se cunosc  razii masive, ci numai cazuri izolate. Cu toate acestea, spaima imigranților fără acte este atât de mare, încât bisericile din toată țara organizează ședinte de consiliere cu avocați specializați în domeniul imigrației.

IMIGRANTI DEPORTATI

La fel de înspăimântați sunt micii întreprinzători americani din zonele unde sunt mulți străini : restaurantele cu mâncăruri specifice, magazinele care vând haine ieftine, oficiile prin care se trimit bani în Mexic sau în alte țări, rămân fără clienți,  de teamă că agenții de la Imigrație îi pândesc în aceste locuri.

Degeaba spun președintele și funcționarii sau simpatizanții care vorbesc în numele său că „îi urmăresc doar pe delincvenți”, sau că înșiși imigranții clandestini sunt de acord să fie arestați compatrioții lor care fură sau ucid : mijloacele ultraconservatoare își mențin campania împotriva imigranților, cu toată furia, în timp ce americanul de rând crede că el se află în șomaj sau are salariul atât de mic din cauza străinilor care îi fură locul de muncă sau îi  împuținează salariul.

IMIGRANTI MUSULMANI

Aceste sectoare ale populației nu cunosc tendințele demografice și economice ale țării, dar, nici oamenii politici nu simt nevoia de a-și asuma responsabilitatea de a-i lămuri cum va evolua situația.

E trist, deoarece proiecțiile arată că americanii vor depinde din ce în ce mai mult de mâna de lucru străină: economiștii prevăd că, peste 20 de ani, mâna de lucru de origine străină va crește de la 11 la 24 de milioane.

În realitate, acești străini nu sunt chiar străini, ci fiii imigranților, legali sau nu: Trump însuși, în timpul campaniei electorale, i-a jignit spunându-le „copii-ancoră”, adică, părinții s-au servit de ei ca să rămână în țară sau chiar să-și legalizeze situația. Aceasta, deoarece legile americane acordă cetățenie celor care se nasc pe teritoriul țării, iar atunci când ajung la majorat, pot să-și aducă, în mod legal, părinții, în virtutea planurilor de reunificare a familiilor.

Trump a propus schimbarea acestor legi pentru a nu li se mai acorda cetățenia americană și pentru a-i priva de aceste drepturi. Este aproape imposibil, dar, dacă ar obține ceea ce pretinde, piața muncii ar pierde 13 milioane de muncitori,  într-un moment foarte nefavorabil: creșterea masei laborale, a mâinii de lucru va fi, oricum, cea mai mică din ultima jumătate de secol.

In plus, studiile arată că fiilor imigranților li se vor alătura alte 5 milioane de străini care vor sosi – legal sau ilegal- din alte țări, fără care, totalul forței de muncă s-ar reduce cu 8 milioane, ceea ce ar afecta serios indicii de creștere economică.

Pentru Trump, care i-a criticat aspru pe democarți pentru pierderea înregistrată de totalul populației active, cu toate consecințele negative din economie, îi va veni greu să îmbine cele două principii.

Este greu chiar dacă se iau în considerare efectele automatizării, care ar permite obținerea unor producții mai mari cu o populație activă mai mică: muncile pe care le elimină roboții sunt, în general, cele care nu necesită prea multă calificare, adică exact acele locuri de muncă pe care le-ar putea ocupa marea masă mai puțin calificată care l-a votat pe Trump. Și-au imaginat că, dacă dispar imigranții, patronii vor merge să-i caute pe americanii necalificați și îi vor plăti de trei ori mai mult decât pe străini, dar, în realitate, se întămplă exact invers, adică, o  creștere substanțială a salariilor ar accelera automatizarea, care, în ziua de azi, desființează 6 locuri de muncă pentru fiecare robot. În viitor, am putea vedea cum vor arăta ca niște mașini cei care vor culege mere în livezi, vor factura pachete sau vor servi hamburgheri.

ROBOT

Autorul articolului: Diana Negre

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: DIANA NEGRE… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

***

Diana Negre es una periodista que nació en Bucarest, Rumanía. Habla muchos idomas, como si fueran… sus lenguas maternas: catalán, español, francés…rumano…(entre otros)…y, por supuesto, inglés, porque, como periodista, se consagró en EEUU, donde vive desde hace muchos años.

Es famosa también en Cuba : su voz ha llegado a ser muy familiar en la isla, a través de los programas emitidos por la emisora de radio JOSÉ MARTÍ.

Acude a Rumanía, a menudo, para dar conferencias sobre temas  de política norteamericana y para impartir clases de periodismo.

¡Es un gran privilegio contar con su colaboración!

ALEGĂTORII LUI TRUMP

El tiro por la culata Washington, Diana Negre

El presidente Trump apenas ha intentado poner en práctica una de sus propuestas electorales contra la inmigración ilegal en Estados Unidos e incluso parece haber quitado hierro a otras, pero los efectos de su retórica son ya bien visibles en el país, donde, por ahora, perjudican más a los ciudadanos norteamericanos que a los extranjeros indocumentados.

Actualmente, la única acción que responde a sus promesas electorales es el intento de hacer volver al redil a las ¨ciudades santuario”, es decir, las que protegen a los inmigrantes de las redadas de lo “la migra”, el ICE (Immigration and Customs Enforcement – o Protección de Inmigración y Fronteras).

De momento, parece que la acción todavía no ha salido del ámbito de las palabras, con los llamamientos del Secretario de Justicia, Jeff Sessions, para que las ciudades respeten las normas federales que exigen la entrega de los detenidos por la policía local a las autoridades de inmigración. Una apelación que va camino de seguir el modelo del edicto contra la entrada de viajeros de ocho países musulmanes, paralizado en los tribunales, pues varias ciudades se preparan ya para oponerse legalmente a la amenaza de que el gobierno federal les cortará los fondos de diversos subsidios.

IMIGRANTI SUA

Más receptivos a las amenazas de Trump parecen algunos miembros de diversas policías, que se presentan cerca de los lugares visitados por inmigrantes, como iglesias o restaurantes extranjeros, para pedirles documentación y arrestarlos VENIDO EL CASO, pero incluso en estos episodios no hay noticias de redadas masivas, sino tan solo de algunos casos aislados. Aún así, la conmoción entre los indocumentados es tan grande que las iglesias de todo el país organizan sesiones de asesoramiento con abogados especializados en inmigración.

Donde sí hay conmoción es entre los pequeños empresarios norteamericanos en zonas con mucha población extranjera: los negocios que venden comida típica, ropa barata, envían remesas de dinero a México u otros países, se van quedando sin clientes, ante el temor de que “la migra” esté al acecho delante de sus locales.

De poco sirve que el propio presidente y funcionarios o simpatizantes que hablan en su nombre aseguren que “están enfocados” en los delincuentes, ni que los propios indocumentados estén de acuerdo en que les libren de compatriotas que roban o matan: los medios ultra conservadores mantienen su campaña anti-inmigrante con auténtico furor y los trabajadores menos preparados creen que la razón de su desempleo o de la escasez de sus sueldos se debe a que los extranjeros roban o abaratan sus puestos de trabajo.

Ni estos sectores conocen las tendencias demográficas y económicas del país, ni parece que los políticos asuman la responsabilidad de explicárselo.

Es lamentable, porque las proyecciones indican que los norteamericanos dependerán cada vez más de la mano de obra extranjera: los economistas prevén que, dentro de 20 años, la fuerza laboral de origen extranjero pase de 11 a 24 millones.

Estos extranjeros, en realidad, no son tales, porque son hijos de inmigrantes, legales o no, lo que no deja de tener cierta ironía: el propio Trump, durante la campaña electoral, los insultó llamándolos “bebés-ancla”, es decir, que han servido a sus padres para permanecer en el país e incluso legalizar su situación. Es porque las leyes norteamericanas dan ciudadanía a quienes nacen en su territorio y, además, cuando alcanzan la mayoría de edad, pueden traer legalmente a sus padres en virtud de los planes de reunificación familiar.

Trump propuso cambiar estas leyes para negarles la ciudadanía y estos derechos. Es algo casi imposible pero, si lo consiguiera, el mercado laboral perdería a estos 13 millones de trabajadores y en un mal momento: el crecimiento previsto de la masa laboral será, de todas formas, el más bajo desde hace más de medio siglo.

Además, los mismos estudios señalan que a los hijos de inmigrantes se les sumarán aproximadamente otros 5 millones que irán llegando – legal o ilegalmente- de otros países, sin los cuales la fuerza de laboral total se reduciría en 8 millones, algo que repercutiría negativamente en los índices de crecimiento económico.

Para Trump, que fustigó a los demócratas por la pérdida en el número total de población activa, con las consiguientes repercusiones negativas para la economía, ha de ser difícil encajar los dos principios.

Eso es difícil incluso si se tienen en cuenta los efectos de la automación, que habría de permitir más producción con menor población activa: los trabajos que eliminan los robots son generalmente los menos cualificados, precisamente los puestos que puede ocupar la gran masa escasamente preparada que votó a favor de Trump.  Pensaron que, si desaparecen los inmigrantes, los patronos irán a buscar a norteamericanos no cualificados y les pagarán el triple que a los extranjeros, cuando en realidad es probable lo contrario, es decir, que una fuerte subida salarial acelerare la automación que hoy elimina ya 6 puestos por cada robot. En el futuro, veríamos como son máquinas quienes recogen manzanas, facturan paquetes y sirven hamburguesas.

Autor: Diana Negre.

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Diana Negre.

diana-molineaux