Hispanii se roagă la fel/Los hispanos rezan igual

Martorii lui Iehova 2Martorii lui Jehova

Hispanii se roagă la fel        Washington, Diana Negre

Ceea ce Papa Ioan Paul al II-lea Numea „continentul catolic” a devenit un pământ fertil pentru alte confesiuni creștine, care tot câștigă teren de ani buni încoace: în ultimele două decenii, procentajul catolicilor din Ibero-america a scăzut de la 77% la 59%. Și nu pentru că ar fi încetat să mai creadă, ci pentru că au trecut la diferite secte protestante.

Și aceasta se întâmplă exact după modelul urmat de hispanii din SUA, unde are loc un exod dinspre catolicism spre Martorii lui Jehova și spre diferite alte secte protestante, pe care americanii le numesc „evanghelice”, o denumire care cuprinde grupuri cum sunt pentecostalii, anabaptiștii sau carismaticii. În numai 3 ani, între 2010 și 2013, procentajul catolicilor hispani din SUA s-a redus de la 67% la 55%.

Martorii lui IehovaMartorii lui Jehova

La nivelul întregului continent american, aceste grupuri au mai multe lucruri în comun, de la experiența că „au renăscut” ca practicanți fervenți care îl urmează pe Hristos, până la un activism prin care își etalează public credința, cu un puternic zel misionar pentru a mântui omenirea, și o credință oarbă în Biblie, pe care, deseori, o interpretează literal.

De asemenea, au tendințe politice conservatoare, iar aceasta poate să fie un punct de actracție: conservatorismul lor îi îndeamnă să considere mila ca o trăsătură foarte bună, dar, bogăția și succesul sunt răsplata pentru acești creștini, chemați să domine lumea. La fel ca în calvinism, succesul este un semn al binecuvântării divine.

Sunt conservatori și din punct de vedere moral: condamnă homosexualitatea și favorizează atât de mult familiile tradiționale, încât, multe biserici de ale lor se străduiesc să găsească soți sau neveste pentru enoriașii lor, desigur în cadrul congregației.

Succesul se întinde până și în politică: în Costa Rica, de exemplu, pastorul evanghelist, Fabricio Alvarado Muñoz, a candidat la președinția țării, și, cu toate că nu a câștigat, partidul său de „reînnoire națională”, care practic este un partid-biserică, a devenit cea de a treia forță politică din țară.

Protestantismul grupuscular este un curent care cuprinde întregul continent: în Honduras și Guatemala, evangheliștii reprezintă, azi, 40% din populație; în Brazilia și Costa Rica, peste 25%. Doar în Paraguay, Uruguay și Mexic sunt sub 10%. În Chile, peședintele Piñera a primit ajutorul a patru episcopi evangheliști, care l-au consiliat în timpul campaniei electorale. În Brazilia, pastorul Marcelo Crivella a fost ales primar al orașului Rio de Janeiro, iar în Bolivia, Jim Morales și-a etalat la maximum credința sa religioasă, în timpul campaniei electorale din 2015.

În SUA, sectele protestante se folosesc de diferite metode pentru a atrage noi membri: fac vizite persoanelor credincioase  pentru a le oferi ajutor, în bani sau pentru a le găsi un loc de muncă sau locuință. Odată captat în noua congregație, încearcă să le transforme experiența religioasă într-o practică foarte plăcută, cu muzică, entuziasm și noi prietenii. Cu toate că „mega-bisericile” se află mai ales în Ibero-america, iar în SUA enoriașii lor sunt, în principal, americani, principiul este același.

Duminica, seara și în timpul nopții, multe televiziuni retransmit slujba religioasă, cu multă muzică, cântece și mesaje pozitive.

În SUA există o paralelă politică cu ceea ce se întâmplă în celelalte țări ale emisferei: cu toate că hispanii înclină mai degrabă spre Partidul Democrat, tendințele conservatoare ale sectelor religioase la care au trecutle  influențează felul de a vota.

Mulți dintre acești noi evangheliști nici măcar nu se află de mult timp în țară, și deci, nu pot să voteze, dar, este foarte probabil ca, atunci când vor obține cetățenia americană, să nu mai voteze cu blocul hispan tradițional, ci să se apropie de candidații republicani, ceea ce ar avea o influență importantă, deoarece populația hispană înregistrează cea mai mare creștere. Iar fiii acestor imigranți, născuți în SUA, nici măcar nu trebuie să aștepte să-și legalizeze situația, căci sunt americani, iar vârsta când vor vota se apropie.

Papa Ioan Paul al II-lea

Papa Ioan Paul al II-lea

Autor: Diana Negre.

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Diana Negre.

***

Los hispanos rezan igual      Washington, Diana Negre

Cerveza e himnosCerveza e himnos

Lo que el Papa Juan Pablo II llamaba el “continente católico” se ha convertido en un campe fértil para otras confesiones cristianas que van ganando terreno desde hace años: en los dos últimos decenios el porcentaje de católicos en Iberoamérica ha pasado del 77% al 59% y no ha sido porque dejen de creer, sino porque se han pasado a diversas sectas protestantes.

En esto, siguen el mismo patrón que los hispanos residentes en Estados Unidos, donde igualmente hay un éxodo de la Iglesia Católica a los Testigos de Jehová y a varias sectas protestantes llamadas aquí “evangélicas”, una denominación que abarca grupos como los pentecostales, anabaptistas o carismáticos. Tan solo en 3 años, desde 2010 a 2013, el porcentaje de católicos hispanos en EEUU pasó del 67% al 55%.

EvangélicosEvangheliști                        Evangélicos

En todo el Continente, estos grupos tienen varias cosas en común, desde la experiencia de haber “renacido” como seguidores de Jesús, a un activismo que les lleva a demostrar públicamente su fe, con un fuerte afán misionero para redimir a la Humanidad y una fe ciega en la Biblia, que con frecuencia interpretan de forma literal.

También tienen tendencias políticas conservadoras y esto puede ser una de sus atracciones: su conservadurismo entiende que la caridad está muy bien, pero que la riqueza y el éxito es lo que corresponde a estos cristianos llamados a dominar el mundo. Como en el calvinismo, el éxito es una muestra de las bendiciones divinas.

Son también conservadores moralmente: condenan la homosexualidad y favorecen tanto las familias tradicionales que muchas Iglesias norteamericanas se organizan para encontrar parejas a sus fieles – naturalmente dentro de la misma congregación.

El éxito alcanza también la política: en Costa Rica, por ejemplo, el pastor evangélico Fabricio Alvarado Muñoz candidato presidencial y, aunque no ganó, su partido de “renovación nacional”, que prácticamente se puede identificar con su iglesia, se ha convertido en la tercera fuerza política.

Hispanos protestantes en EEUUHispanos protestantes en EEUU

El protestantismo grupuscular es una corriente que abarca todo el continente: en Honduras y Guatemala, los evangélicos representan hoy el 40% de la población; en Brasil y Costa Rica, más del 25%. Tan solo en Paraguay, Uruguay y México están por debajo del 10%. En Chile, el presidente Piñera ha recibido ayuda de cuatro obispos evangélicos que le asesoraron durante la campaña electoral. En Brasil, el pastor Marcelo Crivella fue elegido alcalde de Rio de Janeiro y en Bolivia Jim Morales desplegó al máximo su fe religiosa durante la campaña electoral de 2015.

En Estados Unidos, las sectas protestantes tienen varios métodos para atraer fieles: con frecuencia visitan a personas creyentes y les ofrecen ayuda, en dinero o para encontrar trabajo o vivienda. Una vez dentro de la nueva congregación, tratan de convertir su experiencia religiosa en un rato agradable, con música y entusiasmo y amistades nuevas. Aunque las “mega-iglesias” están principalmente en Iberoamérica y, en Estados Unidos acostumbran a tener principalmente fieles americanos, el principio es el mismo.

Los domingos por las tardes y noches, muchas televisiones retransmiten los servicios religiosos, con mucha música y cantos y mensajes positivos.

La música - puente de enlace dentro y fuera de la congregaciónLa música – puente de enlace dentro y fuera de la congregación

En Estados Unidos hay también un paralelo político a lo que ocurre en los demás países del hemisferio: si bien la mayoría de los hispanos favorecen al Partido Demócrata, las tendencias conservadoras de las religiones a las que se han convertido influyen también en sus votos.

Muchos de estos conversos ni siquiera están legalmente en el país y no pueden votar, pero es muy probable que, llegado el día en que consigan la ciudadanía, no voten con el bloque hispano tradicional, sino que se acerquen a los candidatos republicanos, lo que tendría una influencia importante, pues la población hispana es la que mayor crecimiento tiene. Y los hijos de estos inmigrantes, nacidos en Estados Unidos, ni siquiera han de esperar a legalizar su situación y se van acercando ya a la edad de votar.

Autor: Diana Negre.

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Diana Negre.

DIANA