CONCURENȚĂ ÎN STIL BULGAR/COMPETENCIA “A LA BÚLGARA”

W 1

CONCURENȚĂ ÎN STIL BULGAR

Una dintre modalitățile cele mai vechi – și foarte cunoscute în Balcani – de a concura pentru atingerea unui obiectiv este denigrarea rivalului. A denunța defectele celuilalt, înainte de a arăta care sunt meritele proprii, este o practică atât de înrădăcinată, încât, chiar acum, un guvern comunitar, adică un guvern dintr-o țară membră a UE, recurge la această metodă, pentru a pune mâna pe o mare investiție industrială străină.

Protagoniștii acestei întâmplări sunt Bulgaria, Turcia și consorțiul german de construcții de automobile „Volkswagen” (VW). Acest consorțiu a hotărât, provizoriu, la începutul verii din acest an, să înființeze o mare fabrică în Izmir. Prin aceasta, VW – printre acționarii căruia figurează guvernul landului german Saxonia Inferioară – vrea să beneficieze atât de mâna de lucru locală ieftină, cât și de piața potențială a unei țări cu 80 de milioane de locuitori. Riscurile politice și financiare ale unui guvern autoritar, cum este cel al lui Erdogan, se pare că, pentru germani, cântăresc mai puțin decât avantajele economice pe care le vor obține. Căci, aceasta ar fi cea mai mare investiție pe care ar face-o consorțiul în afara Germaniei.

Despre acest proiect au aflat toate țările din răsăritul Europei și aproape toate au făcut tot ce au știut și au putut pentru a atrage la ele VW. Și toate, cu excepția uneia, s-au resemnat văzând că nemții îi preferă pe turci.

Excepția este Bulgaria, cea mai săracă țară a Uniunii Europene (UE). Ne-resemnarea Bulgariei se datorează atât unor rațiuni economice, cât și istorice. Acestea din urmă sunt resimțite în puternica antipatie a bulgarilor față de autoritățile din Turcia; cele economice se referă la lipsa de alternativă la o investiție atât de importantă din punct de vedere financiar, tehnologic și al locurilor de muncă.

Neșansa guvernului bulgar este că nu are argumente obiective pentru a atrage VW, și nici nu-i poate înfrunta direct și agresiv pe turci, deoarece ar risca să-l provoace pe Erdogan să deschidă frontiera turco-bulgară, astfel încât, mica țară balcanică ar fi invadată de o avalanșă de fugari din lumea a treia.

W 5Rosen Plevneliev

Astfel că, în timp ce autoritățile de la Sofia protestează cu măsură – se plâng mai ales pentru faptul că se preferă o țară din afara UE decât un membru comunitar – cele 200 de întreprinderi bulgărești auxiliare ale automobilului au format o asociație („Automotive Cluster Bulgaria) în fruntea căreia l-au pus pe fostul președinte al țării (2012-2017), Rosen Plevneliev. Iar acesta, ne-mai-ocupând nicio funcție oficială, s-a apucat să denigreze Turcia și guvernul ei, pentru a-i determina pe germani să-și schimbe părerea. Plevneliev a recurs la toate problemele și la câteva dovezi. Printre acestea, figurează tânguielile că o astfel de investiție va șubrezi moralul apărătorilor drepturilor omului și slăbește opoziția democratică din Turcia. În cealaltă categorie, argumentul cel mai puternic este slăbiciunea lirei turcești și recesiunea economică în care a intrat republica lui Erdogan.

W 4Rosen Plevneliev

W 8Erdogan

Dar, este puțin probabil ca aceste lucruri să schimbe părerea VW. Deoarece, ceea ce nu spune Plevneliev este că, în timp ce Bulgaria suferă un regres demografic și o permanentă pierdere a celor mai bune forțe de muncă, în Turcia se întâmplă un fenomen invers. Și, mai ales, în timp ce Bulgaria este o piață extrem de săracă de numai șapte milioane de locuitori, Turcia promite vânzări imediate pentru cei 80 de milioane de locuitori ai săi, și cu un PIB anual pe cap de locuitor de 9.500 de dolari.

Autorul articolului: Valentín Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

W 2

COMPETENCIA “A LA BÚLGARA”

Una de las maneras más antiguas – y sumamente extendida en los Balcanes – de competir es denigrar al rival. Eso de denunciar fallos ajenos antes que señalar méritos propios está tan enraizado que, ahora mismo, un Gobierno comunitario ha recurrido a ello con tal de hacerse con una cuantiosa inversión industrial extranjera.

Los protagonistas de la historia son Bulgaria, Turquía y el consorcio automovilístico alemán “Volkswagen” (VW). Este decidió provisionalmente, a principios del verano, construir una gran fábrica en Izmir. Con ello, VW – en cuyo accionariado figura el Gobierno de la Baja Sajonia – pretende beneficiarse tanto de la baratura de la mano de obra local, como del gran mercado potencial de una nación de 80 millones de habitantes. Los riesgos políticos y financieros de un Gobierno autoritario, como el de Erdogan, parecen pesarles menos a los alemanes que las ventajas económicas. Tanto es así, que esta inversión sería una de las más cuantiosas que habrá hecho el consorcio fuera de Alemania.

W 3

De ese proyecto tienen noticia todos los países del este de Europa y casi todos han hecho lo que han podido y sabido para atraer a VW. Y todos menos uno se han conformado con las preferencias turcas de los alemanes.

Ese uno es Bulgaria, el país más pobre de la Unión Europea (UE). La disconformidad búlgara se debe tanto a razones económicas como históricas. Estas últimas son la fuerte antipatía de la población y de las autoridades hacia Turquía; las primeras son la falta de una alternativa a una inversión de tanto impacto financiero, laboral y tecnológico.

Lo malo para el Gobierno búlgaro es que, además de carecer de argumentos objetivos para atraer a VW, tampoco puede enfrentarse directa y agresivamente a los turcos, porque corre el riesgo de que Erdogan abra la frontera turco-búlgara y la pequeña nación balcánica se vería invadida por un alud de fugitivos tercermundistas.

W 7Rosen Plevneliev

En vista de lo cual, mientras las autoridades de Sofía protestan morigeradamente – ante todo se duelen de que se prefiera una nación extracomunitaria antes que a un miembro de UE – las 200 industrias búlgaras auxiliares del automóvil han formado una asociación (“Automotive Cluster Bulgaria) a cuyo frente ha puesto al ex presidente del país (2012/17), Rosen Plevnellev. Y éste, como ya no ejerce ningún cargo político oficial, se ha lanzado a denigrar a Turquía y su Gobierno para hacerles cambiar de opinión a los alemanes. Plevnellev ha recurrido a todos los tópicos y a algunas evidencias. Entre aquellas figuran las jeremiadas de que una inversión así hunde la moral de los defensores de los derechos humanos y debilita a la oposición democrática turca. En la otra categoría, el argumento más fuerte es la debilidad de la lira turca y la recesión económica en que ha entrado la república de Erdogan.

W 6Rosen Plevneliev

Nada de esto es probable que haga cambiar de parecer a VW. Porque de lo que no habla Plevnellev es de que mientras Bulgaria sufre un retroceso demográfico y una constante sangría de sus mejores fuerzas laborales, en Turquía sucede todo lo contrario. Y, sobre todo, mientras Bulgaria es un mercado paupérrimo de siete millones de habitantes, Turquía promete importantes ventas inmediatas con sus 80.000.000 de habitantes y un PIB anual per cápita de 9.500 dólares.

Valentín Popescu

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Valentí Popescu.

VALENTIN POPESCU