POLONIA, ÎNTRE JUSTIȚIE ȘI PUTERE/POLONIA, ENTRE LA JUSTICIA Y EL PODER

Jarosław KaczyńskiJarosław Kaczyński

POLONIA,  ÎNTRE JUSTIȚIE ȘI PUTERE

Recenta condamnare comunitară a sistemului juridic polonez arată, cu toată intensitatea, profunda discrepanță politică care există între Europa Occidentală și cea de Răsărit. În timp ce, în Occident, prima valoare a conviețuirii se bazează pe justiție, în Răsărit, primordialitatea absolută este exercițiul puterii.

Pe scurt, ceea ce Uniunea Europeană îi reproșează actualului guvern polonez este faptul că a suprimat suveranitatea juridică, și odată cu ea, independența justiției, pentru a o supune voinței puterii politice. Cum spunea însuși președintele Comisiei Juridice a Seim-ului (Parlamentul polonez): „Poporul controlează justiția, iar partidul majoritar din Parlament este personificarea poporului”.

SEIMUL POLONEZSeimul Polonez

Această formulare pompoasă nu este numai o calchiere a aforismului iberic „legea este regele”, dar este, practic, un calc al modelului și concepției sovietice de justiție („dictatura proletariatului”), cum a arătat Comisia de la Veneția în raportul său pentru Comisia din Bruxelles referitor la reformele din justiția poloneză.

Dar, dincolo de ironia istorică a faptului că această sentință se aplică unor persoane care în restul vieții lor politice sunt democrați de bine, cum este Kaczynski, stăpân absolut al partidului majoritar „Dreptate și Justiție”, ceea ce e alarmant este că, practic, în toate țările foste comuniste din Europa continuă să domnească concepția leninistă că justiția nu ar fi decât un instrument în slujba ideologiei celor care se află la putere.

Nu mai este nevoie să subliniem că o justiție-instrument al puterii degenerează rapid într-o justiție în slujba potentaților; aceasta ar fi o daună colaterală. Ceea ce e într-adevăr grav este că fundamentul conviețuirii democratice îl reprezintă tocmai separarea puterilor și totala independență a  justiției, ori, est-europenii nu reușesc să vadă acest lucru, oricât s-ar strădui să afime că sunt comunitari.

În Europa fostă comunistă, pe primul loc se pune puterea și nu justiția, ori aceasta se datorează, în bună parte, faptului că popoarele est-europene au trăit multă vreme din istoria lor sub regimuri autoritare și dure. De aceea, nu au reușit încă să-și dezvolte o conștiință democratică, și, cu atât mai puțin, niște structuri social-politice, care să le permită să înfrunte abuzurile puterii. Să schimbe această mentalitate și să stimuleze spiritul reformator la popoarele din răsărit este, acum, marea sarcină pe care trebuie să o îndeplinească Uniunea Europeană.

Autorul articolului: Valentin Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

***

HARTA UE

POLONIA, ENTRE LA JUSTICIA Y EL PODER

La reciente condena comunitaria al sistema jurídico polaco revela con toda crudeza la profunda discrepancia política existente entre Europa Occidental y Oriental. Mientras aquí el primer valor de la convivencia se basa en la justicia, allá lo absolutamente primordial es el ejercicio del poder.

En resumidas cuentas, lo que la Unión Europea le reprocha al actual Gobierno polaco es que haya suprimido la soberanía jurídica y, con ella, su independencia para someterla a la voluntad del poder político. O dicho con las palabras del propio presidente de la Comisión de Justicia del Sejm (Parlamento): “El pueblo controla la justicia y el partido mayoritario del Parlamento es la personificación del pueblo”.

Esta pomposa formulación no es sólo un calco del aforismo ibérico “la ley es el rey”, sino que es prácticamente un calco del modelo y concepto soviético de justicia (“dictadura del proletariado”), como recalcó la Comisión de Venecia en su informe a la Comisión bruselense acerca de las reformas judiciarias polacas.

LENINVladímir Ilich Lenin

Pero aparte de la ironía histórica de que este dictamen se aplique a gente que en el resto de su vida política son demócratas de pro como Kaczynski, amo y señor del partido mayoritario “Derecho y Justicia”, lo alarmante es que prácticamente en casi todos los países excomunistas de Europa sigue imperando el criterio leninista de que la justicia no es más que una herramienta más al servicio de la ideología en el poder.

No hace falta señalar que una justicia-herramienta del poder degenera rápidamente en una justicia al servicio de los poderosos; esto es un daño colateral. Lo realmente grave es que la base de la convivencia democrática se basa justamente en la división de poderes y la absoluta independencia de la justicia y en la Europa Oriental no acaban de verlo así por muy comunitarios que digan que son.

El que en la Europa excomunista se anteponga el poder a la justicia se debe en buena parte a que las poblaciones de esta parte del Continente han pasado la mayor parte de su historia bajo regímenes autoritarios y duros. Así, ni llegaron a desarrollar una conciencia democrática, ni muchísimo menos unas estructuras socio-políticas que les permitieran enfrentarse a los abusos de poder. Cambiar esa mentalidad y estimular el espíritu reformador en las poblaciones del este es ahora la gran tarea pendiente de la Unión Europea.

STALIN 1Joseph Vissarionovich Stalin

Valentí Popescu

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Valentí Popescu.

VALENTIN POPESCU