CAPCANE JURIDICO-ELECTORALE CONGOLEZE/TRAMPAS JURÍDICO-ELECTORALES CONGOLEÑAS

félix tshisekedi 1

Félix Tshisekedi

CAPCANE JURIDICO-ELECTORALE CONGOLEZE

Victoria lui Félix Tshisekedi (de 55 de ani) în alegerile din 30 decembrie 2018 din Congo a fost confirmată la 19 ianuarie de Tribunalul Constituțional, în pofida tuturor dovezilor și denunțurilor, precum și a contestației lui Martin Fayulu, care se consideră adevăratul câștigător al președinției…

Și cu toate că nici hotărârea tribunalului și nici rezultatul oficial al alegerilor nu sunt o noutate, date fiind practicile politice din Congo, aceste alegeri prezidențiale au, totuși, ceva neobișnuit. Și anume: victoria a obținut-o un lider al opoziției, în ciuda  denunțurilor Bisericii Catolice congoleze, a Uniunii Africane și a “Conferinței Internaționale a Regiunii Marilor Lacuri”, care reunește toate țările vecine cu Congo. După calculele Bisericii, care a trimis 40.000 de observatori la secțiile de votare, Tshisekedi nu a obținut decât 20% din voturi; majoritatea i-a ieșit în urma unei numărători frauduloase.

Dacă Tshisekedi nu ar fi trecut în tabăra adversă, victoria sa, sau, mai bine zis cea a lui Fayulu ar fi constituit prima schimbare democratică a puterii în toată istoria postcolonială a Congo-ului.

félix tshisekedi 2

Félix Tshisekedi

Pentru a arăta că lucrurile sunt și mai încâlcite, să menționăm că Tshisekedi a fost un lider al opoziției până în preajma alegerilor. Până atunci, omul pe care îl vroia președintele Kabila (care a stat la putere 18 ani, moștenind puterea de la tatăl său – Laurent Desiré Kabila – în 2001) fusese ministrul de interne, Emmanuel Ramazani Shadary. Acesta este groaznic de nepopulal în țară din cauza poliției, iar când Kabila și-a dat seama că a pariat pe un perdant, a început să manipuleze alegerile. Pe doi dintre cei mai populari candidați ai opoziției – Jean Pierre Bemba și Moise Katumbi, fost guvernator al Katangăi – i-a scos din competiție, intrzicându-le să-și prezinte candidaturile; computerele pentru numărarea voturilor, importate din Coreea de Sud, au fost aranjate cu un soft fraudulos; în diferite districte unde domina opoziția, alegerile au fost suspendate, și, ca și când, toate acestea nu ar fi fost de ajuns, Kabila a negociat un pact secret cu Tshisekedi: președinția în schimbul impunității juridice pentru Kabila și colaboratorii săi pentru posible fraude economice.

joseph kabila 2

Joseph Kabila

Pirueta politică a noului președinte a devenit publică în preajma alegerilor, când a părăsit alianța cu Fayulu (fost conducător al Exxon din Congo) pentru a face un tandem electoral cu Fayulu pe poziția cu numărul unu. Și cu toate că “trădarea” lui Tshisekedi era evidentă, a fost pera târziu – și greu de demonstrat – pentru a se întreprinde vreo acțiune juridică.

Rămânea doar posibilitatea unui recurs la Tribunalul Constituțional, un recurs la fel de absurd ca toată povestea acestor alegeri, deoarece toți magistrații acestui tribunal au fost numiți pe sprânceană de președintele care își încheia mandaul, Jospeh Kabila (în vârstă de 47 de ani).               

Autorul articolului: Valentí Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

***

africa

TRAMPAS JURÍDICO-ELECTORALES CONGOLEÑAS

martin fayulu 1

Martin Fayulu

La victoria de Félix Tshisekedi (55 años) en los comicios congoleños del 30 de diciembre fue ratificada el pasado 19 de enero por el Tribunal Constitucional en contra de todas las evidencias y denuncias, así como la impugnación de Martin Fayulu que se cree legítimo ganador de la presidencia…

Y pese a que ni el fallo del tribunal, ni el resultado oficial de las elecciones constituyen ninguna novedad, dadas las prácticas políticas del Congo, esta consulta electoral se sale de lo corriente. Porque, esta vez, la victoria la obtuvo un dirigente de la oposición por decisión del Gobierno saliente y a pesar de las denuncias de la Iglesia Católica congoleña, así como de la Unión Africana y la “Conferencia Internacional de la Región de los grandes lagos”, entidad que agrupa a todas las naciones vecinas del Congo. Según las cuentas de la Iglesia, que envió 40.000 observadores a los colegios electorales, Tshisekedi no obtuvo más que el 20% de los votos; la mayoría la sacó en un recuento fraudulento.

De no haberse cambiado Tshisekedi de bando, su victoria o, mejor dicho, la de Fayulu habría constituido el primer cambio democrático de poder en toda la historia postcolonial del Congo.

martin fayulu 2

Martin Fayulu

Para hacer un poco más retorcido el caso, Tshisekedi fue un líder de la oposición solo hasta las vísperas de los comicios. Hasta entonces, el hombre del presidente Kabila (18 años en el poder, tras suceder a su padre en la presidencia – Laurent Desiré Kabila – en el 2001) había sido su ministro de Interior, Emmanuel Ramazani Shadary. Este es tremendamente impopular en el país a causa de la brutalidad de la policía y cuando Kabila se dio cuenta de que había apostado por un perdedor, comenzó a manipular el evento. A los dos candidatos más populares de la oposición – Jean Pierre Bemba y Moisés Katumbi, ex gobernador de Katanga – se les denegó el derecho a presentar sus candidaturas; las máquinas de recuento de votos importadas de Corea del Sur fueron manipuladas fraudulentamente; en diversos distritos dominados por la oposición se suspendió la consulta electoral y, por si todo esto no bastara, Kabila negoció un pacto secreto con Tshisekedi. La presidencia a cambio de la impunidad jurídica para Kabila y sus colaboradores por eventuales fraudes económicos.

joseph kabila

Joseph Kabila

La pirueta política del nuevo presidente se hizo patente en vísperas de la consulta, al salirse de la alianza que había cerrado con Fayulu (exdirigente de Exxon en el Congo) para formar un tándem electoral, con Fayulu de número uno. Y si bien la “traición” de Tshisekedi resultaba evidente, ya era demasiado tarde – amén de difícil de demostrar – para emprender ninguna acción jurídica.

Solo quedaba el recurso ante el Tribunal Constitucional, un recurso tan absurdo como toda la historia de estas elecciones ya que todos los magistrados del mentado tribunal han sido nombrados a dedo por el presidente saliente, Jospeh Kabila (47 años).

rep. congo

Valentí Popescu

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Valentí Popescu

VALENTIN POPESCU