NEGRU, NICI MĂCAR ÎN ISRAEL/NEGRO, NI EN ISRAEL

Evrei etiopieni – Beta Israel 1Evrei etiopieni – Beta Israel

NEGRU, NICI MĂCAR ÎN ISRAEL

Negrii și evreii au fost, de-a lungul istoriei, cei mai discriminați din lume. Iar acum, cercul se închide, căci negrii – evreii negri – sunt cei mai discriminați din statul Israel.

Evrei negri există în Israel, și nu puțini: 150.000, conform statisticilor creștine. Și încă 10.000 așteaptă, în Etiopia, să fie repatriați. Sau expatriați, deoarece aceasta este una dintre chestiunile de bază ale negritudinii iudaice. În timp ce diferite secte creștine protestante și însuși statul Israel îi recunosc pe evreii Falash Mura, numele amharic al acestei comunități (cu toate că ei înșiși își spun Beta Israel “Casa lui Israel”), Consiliul Rabinilor nu-i consideră evrei chiar 100%.

La fel ca toate lucrurile din Orientul Mijlociu, și istoria evreilor negri este foarte încurcată. În fața realității că în Etiopia există o mare comunitate de religie mozaică, statul Israel a acceptat să-i preia sub tutela sa și să-i aducă acasă. Dar, și în fața evidenței că integrarea acestei comunități este foarte dificilă din cauza respingerii ei de către ample sectoare ale populației, s-a procedat la repatrierea lor, încă din anii 80, cu parcimonie și zgârcenie. La aceasta se mai adaugă faptul că rabinii au afirmat că Falash Mura “ar putea fi unul dintre cele zece triburi pierdute”, despre care vorbește Vechiul Testament, iar puritatea sângelui său este mai mult decât îndoielnică.

Beta Israel 2Beta Israel

Și astfel, s-a ajuns în situația paradoxală în care guvernele israeliene aprobă tranșe pentru aducerea lor în Israel, însă, nu le includ, aproape niciodată, în bugetele respectivelor legislaturi. În schimb, evangheliștii “Ambasadei  Creștine Internaționale Ierusalim” oferă mai mult de un milion de $ pentru ca Falash Mura să fie aduși, pe calea aerului, în Israel.

Totul este foarte complicat deoarece poveștile biblice nu lămuresc lucrurile… căci, printre altele, conțin mai multă fantezie, decât date verificabile. Astfel, conform legendelor, cei din Falash Mura sunt descendenții lui Menelik, fiul pe care l-a născut Regina din Saba când a fost în vizită la regele Solomon. Iar când Menelik, de acum rege, s-a întors acasă cu un mare alai, i-a surprins noaptea pe malul râului Amhara. Menelik și majoritatea celor care veneau cu el și-au continuat drumul, iar cei mai habotnici au înnoptat acolo, deoarece era zi de şabat, iar legea mozaică interzice munca și efortul în Ziua Domnului. Din Menelik – continuă legenda – se trag creștinii etiopieni, iar din cei care au înnoptat lângă râul Amhara, evreii Falash Mura. Istoricii preferă, însă, versiunea unei mari imigrări evreiești care, în Evul Mediu a fost forțată să se convertească la creștinism.

Oricare ar fi originea evreilor din Etiopia, în prezent, aproximativ 10.000 dintre ei așteaptă să vină în Israel, iar, în Israel, nici guvernul și nici rabinii nu știu prea bine dacă vor să-i aducă acum, mai târziu, sau Dumnezeu știe când …

Autorul articolului: Valentin Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

***

Beta Israel- Miss Israel 4

Beta Israel- Miss Israel

NEGRO, NI EN ISRAEL

Beta Israel 5Beta Israel

Negros y judíos tienen en común haber sido a lo largo de la Historia los más discriminados del mundo. Y ahora, el círculo se cierra sobre sí mismo y los negros – los judíos negros – son los más discriminados en el Estado de Israel.

Porque judíos negros los hay en Israel, y no pocos: 150.000, según las estadísticas cristianas. Y alrededor de 10.000 más, que esperan, en Etiopía, su repatriación. O su expatriación, porque esa es una de las cuestiones básicas del problema de la negritud judaica. Y es que, mientras varias sectas protestantes cristianas y el mismo Estado israelí reconocen a los Falash Mura, nombre amhárico de esa comunidad (aunque ellos mismos se designan con Beta Israel “Hogar de Israel”), el Consejo de los Rabinos no los ve como judíos al 100%.

Cómo todo en el Oriente Medio, la historia de los judíos negros es la mar de enrevesada. Ante la evidencia de que en Etiopía existe una gran comunidad de indígenas de creencia mosaica, el Estado de Israel aceptó tutelarlos y traerlos a casa. Pero, también ante la evidencia de que la integración de esa comunidad resultaba muy difícil a causa del rechazo que provocaba en amplios sectores de la población, ha procedido, desde los años 80, con parsimonia y cicatería a la repatriación. Y aún más, después de que los rabinos dijeran que los Falash Mura “pueden ser una de las diez tribus perdidas” de que habla el Viejo Testamento, pero que su pureza de sangre es más que dudosa.

Beta Israel 3Beta Israel

Y así se ha llegado a la situación paradójica de que, en tanto que los Gobierno israelíes aprueban partidas para esa repatriación, no las incluyen casi nunca en los presupuestos de las respectivas legislaciones. En cambio, los evangelistas de la “Embajada Internacional Cristiana Jerusalén” ofrecen más de un millón de $ para el transporte aéreo de los Falash Mura a Israel.

Para hacerlo todo complicadísimo, las historias bíblicas no aclaran nada… entre otras cosas, porque contienen mucha más fantasía que datos verificables. Así, según las leyendas, los Falash Mura son los descendientes de Menelik, el hijo engendrado por la reina de Saba durante su visita al rey judío Salomón. Cuando Menelik, ya rey, regresaba a casa con un montón de seguidores, les sorprendió la noche a orillas del rio Amhara. Menelik y la mayoría del tropel siguieron viaje, en tanto que los más piadosos acamparon allá, porque era sábado y la ley mosaica prohibe esfuerzos y trabajos en el día del Señor. De Menelik – continúa la leyenda – descienden los cristianos etíopes,  y de los acampados, los Falash Mura. Los historiadores prefieren la versión de una gran inmigración judía que, en la Edad Media, se vio forzada a convertirse al cristianismo.

Sea cual sea el origen de los judíos de Etiopia, la crisis actual es que 10.000 de ellos están aún en ese país, en espera de su traslado a Israel y, en Israel, ni el Gobierno, ni los rabinos saben, a ciencia cierta, si quieren traerlos ahora, más adelante o Dios sabe cuándo…

Valentin Popescu

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Valentin Popescu

VALENTIN POPESCU