CARANTINĂ ALBĂ, MOARTE NEAGRĂ/CUARENTENA BLANCA, MUERTE NEGRA

A 4

CARANTINĂ ALBĂ, MOARTE NEAGRĂ

Pandemia COVID-19 este, în cifre absolute, mai întâi de toate, o epidemie a panicii: din cele peste 8 miliarde de ființe umane câte are, în prezent, planeta Pământ, au murit din cauza noului virus aproximativ 300.000. Dar, în sărăcitul continent negru, hipertrofiatele precauții sanitare ale țărilor industrializate amenință literalmente să moară de foame 265 de milioane de africani.

Psihoza care a pus stăpânire pe guvernele din țările industrializate, care se încăpățânează să-și salveze costisitoarele lor sisteme sanitare, a dus la o paralizie a transporturilor internaționale, precum și la o cascadă de închideri a unor intreprinderi și la un regres general al economiilor lor. Și ceea ce în lumea albă se presupune a fi o criză a șomajului și un regres financiar, în lumea a treia – mai ales, în Africa – înseamnă un pas spre colapsul total.

Traficul arian internațional aproape paralizat și scumpirea generală a transporturilor au lăsat un întreg continent, care n-are nici industrii și nici rezerve, condamnat la foamete și catastrofe sanitare. Calculele Națiunilor Unite semnalează că, la sfârșitul acestui an, 265 de milioane de africani ar putea pieri de foame, deoarece lipsa de pesticide va declanșa o creștere spectaculoasă a plăgilor (în primul rând, a lăcustelor) și, în același timp, lipsa îngrășămintelor suficiente va cauza o drastică scădere a recoltelor.

Iar dacă în sectorul agricol african prudențele occidentale amenință să fie letale pe termen mediu (spre sfârșitul anului), în cel sanitar, perspectiva este și mai rea. Astfel, de exemplu, lipsa de medicamente și de plase anti-țânțari va dubla – conform Organizației Mondiale a Sănătății – numărul – 400.000 – al celor care vor muri, anual, de malarie în Africa.

A 5

La toate acestea, dacă moartea de foame amenință continentul negru, izbucnirea, acolo, a unei epidemii COVID-19 ar avea efecte devastatoare, deoarece infrastructura sanitară este nesemnificativă și igiena este deficitară în mari  sectoare ale populației. Câteva cifre arată holocaustul care se va produce în Africa dacă pandemia va ajunge acolo: în Etiopia, țară care are 110 de milioane de locuitori, există doar 50 de ventilatoare, iar spitalele dispun de numai 150 de paturi la reanimare. În Nigeria, cu 200 de milioane de locuitori, capacitatea secțiilor de reanimare este de 120 de paturi; în timp ce în Uganda – 43 de milioane de locuitori – nu există decât 55 de paturi pentru a îngriji bolnavii de COVID-19.

Clima din Africa nu este favorabilă virusului acestei pandemii, dar populația africană înfomentată este foarte vulnerabilă la orice agent patogen, mai ales la coronavirus.

Autorul articolului: Valentin Popescu

Autorizăm reproducerea totală sau parțială a acestui material cu condiția menționării sursei: http://www.ghemulariadnei.wordpress.com și autorului: VALENTIN POPESCU… precum și păstrării formei originale/nealterării prin asociere cu alte materiale străine, nesemnate sau publicate sub semnătura autorului, în cadrul aceluiași articol.

 

A 1

CUARENTENA BLANCA, MUERTE NEGRA

La pandemia del covid-19 es, en cifras absolutas, ante todo, una epidemia de pánico: de los más de 8.000 millones de seres humanos que habitan hoy en día la Tierra, han muerto a causa de este virus en torno a los 300.000. Pero en el depauperado Continente Negro, las hipertrofiadas precauciones sanitarias de las naciones industriales amenazan con matar literalmente de hambre a 265 millones de africanos.

La psicosis que se ha apoderado de los gobernantes de las naciones industriales, emperrados ante todo en salvar sus carísimos sistemas sanitarios, ha generado una paralización del transporte internacional, amén de una cascada de parones de sus factorías y retroceso general de sus economías. Y lo que en el mundo blanco rico supone una crisis del paro y un retroceso financiero, en el tercer mundo – ante todo, en África – significa un paso hacia el colapso total.

El tráfico aéreo internacional casi paralizado y el encarecimiento general de los transportes han dejado a todo un Continente que carece de industrias y reservas, condenado a auténticas hambrunas y catástrofes sanitarias. Cálculos de las Naciones Unidas señalan que a finales del año actual 265.000.000 de africanos estarán al borde de la muerte por inanición porque la falta de pesticidas generará un aumento espectacular de las plagas (en primer lugar, langostas) en tanto que por falta de abonos suficientes habrá una drástica reducción de las cosechas.

A 3

Y si en el sector agrario africano las prudencias occidentales amenazan con ser letales a plazo medio (fin de año), en el sanitario el panorama es aún peor. Así, por ejemplo, la escasez de específicos y mosquiteras incrementará – según la Organización Mundial de la Saud – el número de muertes por malaria en África de los 400.000 habituales al doble.

A todo esto, si la muerte por hambre amenaza al Continente Negro, el estallido allá de una epidemia del covid-19 tendría efectos devastadores porque la infraestructura sanitaria es nimia y la higiene es deficitaria en grandísimos sectores de la población. Un par de cifras revelan el holocausto que se produciría en África si la pandemia llegase allá : En Etiopía, país de 110 millones de habitantes, solamente existen en estos momentos 50 respiradores y los centros hospitalarios disponen tan solo de 150 camas en las estaciones de cuidados intensivo (UCI). Y en Nigeria, con 200 millones de habitantes, la capacidad de las UCI es de 120 camas; en tanto que en Uganda – 43.000.000 habitantes – no hay más que una UCI, con 55 camas en condiciones para atender enfermos del covid-19.

El clima africano no es favorable al virus de esta pandemia, pero una población desnutrida es sumamente vulnerable ante cualquier agente patógeno, covid-19 incluido.

Valentin Popescu

Autorizamos la reproducción total o parcial de este artículo a condición de que se mencionen la fuente y el autor: http://www.ghemulariadnei.worldpress.com     y  Valentín Popescu.

VALENTIN POPESCU